Privacy statement


NH-LTI, gevestigd aan de Doornikstraat 18, te 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

NH-LTI
Website: www.NH-LTI.nl
Telefoonnummer: 06-123456789
N van der Horst is de Functionaris Gegevensbescherming en eigenaar van NH-LTI en te bereiken via info@nhlti.nl  

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

NH-LTI verwerkt uw persoonsgegevens, als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via ons contactformulier op de website en telefonisch;
 • Locatie gegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website met als doel in de toekomst de werking van onze website te verbeteren en zeer zeker niet voor het versturen van ongevraagde reclame;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer, welke zal worden geregistreerd in de boekhouding als wij een betaalde dienst voor u hebben verricht.
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

NH-LTI verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Een afbeelding/ foto of pasfoto als u deze aan ons heeft verstrekt;
 • Energie nota’s of nota’s van energiebesparende maatregelen als u deze aan ons heeft verstrekt;
 • Bouwkundige tekeningen, ontwerpen of afbeeldingen welke door u of door derde zijn verstrekt;
 • Waargenomen gebreken bij de, in opdracht gegeven, objecten;
 • Energieprestatie gegevens van de, in opdracht gegeven, objecten;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Kredietwaardigheidscheck bij twijfel.

Bij NH-LTI is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel gebruikt.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

NH-LTI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, offerte of het sturen van technische informatie;
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • NH-LTI analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • NH-LTI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

NH-LTI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NH-LTI) tussen zit. NH-LTI gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics met als enige doel in de toekomst de website van NH-LTI beter toe te spitsen op potentiële klanten;

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

NH-LTI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens verstrekt voor het maken van een offerte 20 jaar;
 • Bankgegevens 20 jaar;
 • Per post toegezonden persoonsgegevens, documenten en of offertes 20 Jaar;
 • Gevoelige persoonsgegevens zoals in deze verklaring zijn omschreven 20 Jaar;
 • Email gegevens 5 Jaar na het sturen van de laatste email;
 • Email gegevens bij een conflict 5 Jaar na afronding/ uitspraak conflict.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

NH-LTI verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. NH-LTI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

NH-LTI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NH-LTI gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bij te houden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook
Functie: Analytische cookie die interesses meet
Bewaartermijn: afhankelijk van het beleid van Facebook

Cookie: Twitter
Functie: Analytische cookie die interesses meet
Bewaartermijn: afhankelijk van het beleid van Twitter

Cookie: Linkedin
Functie: Analytische cookie die interesses meet
Bewaartermijn afhankelijk van het beleid van Linkedin

Cookie: Youtube
Functie: Analytische cookie die interesses meet
Bewaartermijn afhankelijk van het beleid van Youtube

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NH-LTI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar NickLTI320@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek dit met uitzondering van de landelijke vakantieperiodes.

NH-LTI wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

NH-LTI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nhlti.nl